Kilburn Park

Device: Nokia N900.
Location: Kilburn Park.